Mikroyrityksillä tarve uudistua harvaan asutuilla alueilla

EU-määritelmän mukaan alue on harvaan asuttu, jos sen asukasmäärä jää alle 12,5 asukasta/m2. Tämän perusteella lähes koko Pohjois-Suomi voidaan luokitella harvaan asutuksi alueeksi. Voiko mikroyrityksen sijainnilla olla vaikutusta sen liikevaihtoon?

Mikroyrityksillä tarkoitetaan EU-määritelmän mukaan alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä joiden liikevaihto tai tase jää alle 2 miljoonan euron. Mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on huomattava riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat, sillä mikroyritykset edustavat lähes 95 % Suomen yrityskannasta. Vuosina 2001-2015 Suomessa yritysten nettotyöpaikkalisäyksestä noin 45 % syntyi mikroyrityksiin, joiden yhteinen henkilöstömäärä kasvoi yli 33.000 henkilöllä. Samaan aikaan suurista yrityksistä väheni lähes 46.000 työpaikkaa. (Tilastokeskus, 2016).

Mikroyritysten liikevaihtoa vertailtiin Oulun Eteläisessä ja Oulun kaupungissa

MicroENTRE vertasi Oulun Eteläisen alueen ja Oulun kaupungin mikroyritysten liikevaihdon muutoksia tutkimalla yritysten tilinpäätöstietoja, jotka saatiin Tilastokeskukselta. Oulun Eteläiseen kuuluvat Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan ja Ylivieskan seutukunnat.

Mikroyritykset luokiteltiin kahteen kokoluokkaan niiden henkilöstömäärän mukaan. Luokat olivat alle neljä työntekijää sekä viidestä yhdeksään työntekijää työllistävät yritykset. Satunnaisotannalla valittiin 640 Oulun Eteläisen ja Oulun kaupungin alueella toimivaa mikroyrityksestä (320 + 320).

Tutkimuksessa harvaan asutun alueen mikroyrityksiä edusti 320 Oulun Eteläisellä alueella toimivaa yritystä. Verrokkijoukon muodosti Oulun kaupungin alueella toimivat 320 mikroyritystä. Yritysten liikevaihdon muutosta analysoitiin kolmen vuoden ajalta vuosina 2013, 2014 ja 2015. Aineistossa oli liikevaihtotiedot 192 mikroyritykseltä Oulun Eteläisen alueelta ja 173 mikroyritykseltä Oulun kaupungin alueelta. Tutkimuksessa keskityttiin alueiden kahteentoista yleisimpään toimialaluokkaan (TOL-08).

Liikevaihdon kehitys

Alueiden yritysten liikevaihdossa oli suuria eroja verrattaessa samalla toimialalla toimivia mikroyrityksiä. Tilanne oli huolestuttava nimenomaan Oulun Eteläisen kannalta. Yhteenlaskettuna 192 Oulun Eteläisen alueen mikroyrityksen kolmen seurantavuoden (2013-2015) liikevaihto oli pienentynyt yli kymmenellä miljoonalla eurolla.

Vastaavasti Oulun kaupungin alueen 173 mikroyrityksen liikevaihto kasvoi reilulla kolmella miljoonalla eurolla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että Oulun Eteläisen alueella toimivilla mikroyrityksillä oli vuosina 2013 - 2015 huomattavasti haasteellisempi liiketoimintaympäristö verrattuna yrityksiin, jotka toimivat Oulun kaupungissa.

Tutkimusalueiden 12 yleisimpään toimialaluokkaan kuuluivat Oulun Eteläisen alueelta 138 yritystä ja Oulun kaupungista 115 yritystä. Näiden Oulun Eteläisen yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto pieneni lähes 7,5 miljoonalla eurolla, kun taas Oulun yritysten liikevaihto kasvoi lähes kolmella miljoonalla eurolla.

Analyysissa olleet 12 toimialaluokkaa olivat:

Koodi   TOL-luokka
41           Talonrakentaminen
43           Erikoistunut rakennustoiminta
45           Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
46           Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
47           Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
49           Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
62           Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
68           Kiinteistöalan toiminta
71           Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
81           Kiinteistön- ja maisemanhoito
86           Terveyspalvelut
96           Muut henkilökohtaiset palvelut

Verrattaessa yhteisissä TOL-luokissa toimivia mikroyrityksiä suurimmat liikevaihdon erot Oulun kaupungin eduksi olivat luokissa 47 "vähittäiskauppa lukuun ottamatta moottoriajoneuvoja ja moottoripyöriä", 45 ”moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus” sekä 41 "talonrakennus".

Tässä tutkimuksessa käytimme mittarina kolmen vuoden liikevaihdon muutosta. Tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että liikevaihto kuvaa liiketoiminnan määrää eikä se kerro varsinaisesti yrityksen kannattavuutta.

Yhteenveto

Harvaan asutulla alueella eli Oulun Eteläisen alueella toimivien mikroyritysten liikevaihto oli kehittynyt kolmen seurantavuoden (2013 – 2015) aikana huomattavan heikosti verrattuna saman toimialan mikroyrityksiin Oulussa.

Tulos on mielenkiitoinen ja osoittaa selvää tarvetta lisätutkimukselle. Jatkotutkimuksessa pitäisi selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat harvaan asutuilla alueilla mikroyritysten liikevaihtoon.

Millainen vaikutus on sillä, että Suomessa vain 6,7 % alle viiden hengen yrityksistä sai julkista yritystukea, mutta suurista peräti 65,4 % sai tukea vuonna 2015 (Tilastokeskus, 2016)?

Mikroyritysten liikevaihdon kasvu on toki mahdollista myös harvaan asutuilla alueilla. Se edellyttää, että mikroyrittäjät kehittävät pitkäjänteisesti yritystä ja tavoittelevat yritykselle kestävää tuloskehitystä. Tilanne on haastava, koska vain osa mikroyrittäjistä on aktiivisesti kasvuhaluisia ja -hakuisia. On selvää, että harvaan asutuilla alueilla yrittäjän pitää löytää oikeat kehityskohteet. Yrityksen kannattaa etsiä luovia ratkaisuja esim. tietotekniikkaa hyödyntämällä. Perusasiat kannattaa laittaa kuntoon ja sen voi aloittaa vaikkapa etsimällä yhteistyömahdollisuuksia alueen muiden mikroyrittäjien kanssa.

Suosittelen esimerkiksi hakeutumista yritysryhmähankkeeseen, jossa vähintään kolmen mikroyrityksen yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Myös kunnallisten yritysneuvojien apua kannattaa hyödyntää.

-Kai Hänninen, tutkijatohtori, MicroENTRE

kommentointi suljettu.