Mikroyrittäjien verkosto osana älykästä erikoistumista

Missä menet Arctic Smartness yhteistyö?

Rovaniemellä, Lapin yliopiston tiloissa Lapin liitto järjesti katsauksen Arctic Smartness –toimintaan. Tapauhtuma on jo muodostunut perinteeksi Lapissa, ja toimii tervetulleena älykkään erikoistumisen eri painopisteiden välisenä tiedon jakamisen tilaisuutena. Erityisen tärkeää päivässä oli toimijoiden verkostoituminen. Tilaisuus on hyvä paikka nähdä, mitä muilla painopistealueillaan on meneillään, ja miten Arctic Smartness –yhteistyötä voi syventää. Kasvuverkosto lappi –hanke on osa Arctic smartness –yhteistyötä.

Mihin tarvitsemme Arctic Smartnessia?

Päivässä hyödynnettiin Mentimeteriä, jonka avulla yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun. Päivä aloitettiin paneelin pohdinnalla, mihin Arctic Smartnessia tarvitaan ylipäänsä. Panelisteilla oli kokemusta Älykkään erikoistumisen alkutaipaleilta, ja heidän olikin helppo hahmottaa se tie, miten Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma on kehittynyt.

Arctic Smartnessin on selkeästi tärkeä linjaus maakunnalle. Toimijoilla on aidosti käsitys, että paljon on saatu aikaan. Erityisesti selvä rahoituksen linjaus on johtanut jäsentyneeseen voimavarojen kohdennukseen, ja rikkaaseen yhteistyöhön. Vaikka tarkoitus on tehdä laajasti aluekehitystyötä, ovat ohjelma ja sen klusterit tärkeitä rakenteita resurssien ohjaamiseksi tiettyihin teemoihin ja perusteisiin. Näin syntyy vaikuttavuutta ja jatkuvuutta.

Arctic Smartness on myös uuden koti. Tilaisuudessa nousi vähän esille innovatiivisuus, mutta ohjelman ja ylipäänsä Euroopan unionin tavoittelemat uudet avaukset ovat innovatiivista toimintaa. Yhteysjohtaja Maiju Hyry nostikin esille ohjelman luonteen innovaatioekosysteeminä. Tämän päivän innovaatioekosysteemin luonne täyttyy hyvin, onhan kyse luonnostaan korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöstä.

Yritysyhteistyö vielä selvemmin keskiöön

Yleisö nosti Mentimeterin kautta esille erityisesti yritysten näkökulman. Yritykset ovat Arctic Smartnessin sielu, yrityksiä ja yritysten elinvoimaa ohjelmassa pyritään kehittämään. Aluekehitys on pitkälti elinkeinojen kehittämistä ja mahdollistamista. Yrityslähtöisyyttä ei kuitenkaan ole nähty vastaavien ohjelmien tai edes Arctic Smartnessin vahvuutena, vaan sitä peräänkuulutettiin edelleen. Kärjistettynä aluekehittäminen nähdään jäävän liian kauas yrityksistä ja olevan sitä kautta turhaa ja byrokraattista. Yhdessä nähtiin yrityslähtöisyys kehittämiskohteena, ja seuraavien askeleiden prioriteettina. Juuri yritysyhteistyössä Kasvuverkosto Lappi, ja Microentren konsepti ovat avainasemassa. Niissä yrityslähtöisyys on sisäänrakennettua ja toiminnan lähtökohta.

 Juuri yritysyhteistyössä Kasvuverkosto Lappi, ja Microentren konsepti ovat avainasemassa.

Lapin liiton Kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen nosti esille myös paljon parjatun ylätason keskustelun. Euroopan unioni ohjaa omilla päätöksillään rahoitusta ja sen kohdentamista. Näissä keskusteluissa on tärkeä tuoda jatkuvasti esille maakuntien vahvuuksia, haasteita ja tarpeita. Erityisesti hyvin tehdyn työn kautta omaa asiaa saa vietyä eteenpäin. Ilman EU:n ohjausta ja siihen liittyviä resursseja ei yrityksissä tarvitsisi huolehtia ylätason keskusteluista laisinkaan: aluekehittämistä ja sitä kautta resursseja myöskään yrityksille ei olisi. Jokainen taso Arctic Smartnessissa on siis tärkeä, ja osa kokonaisuutta, minkä kautta selkeästi kaikki haluavat toimia maakunna parhaaksi.

Silmiinpistävää Arctic Smartness väen tilaisuudessa on lappilaisittain tyypillinen tehemä pois yhteishenki.

Silmiinpistävää Arctic Smartness väen tilaisuudessa on lappilaisittain tyypillinen tehemä pois yhteishenki. Varsin monimuotoinen toimijajoukko keskustelee luontevasti sekä itselle, että vieruskaverille tärkeistä aiheista. Selkeästi usko siihen, että yhteistyö on merkityksellistä, on vahva. Toisaalta erilaisten mielipiteiden merkitys tunnistetaan: yhtisesti kehittäminen on rakentavaa vuorovaikutusta, jolloin lopputulos on alkutilannetta vahvempi.

kommentointi suljettu.