Microentre esillä työpajassa Ranskassa

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE esillä Euroopan komission ja OECD:n työpajassa Ranskassa

Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka Euroopan Komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta ”Elinkeinot murroksessa” -alueiden pilottiin. Pilotin kautta Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tiivistävät yhteistyötään. Mukaan valittujen alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Alueita autetaan tulevaisuuden työpaikkojen valmistelussa sekä innovaatiotoiminnan laajentamisessa. Lisäksi niitä tuetaan siirtymisessä vähähiiliseen talouteen ja yrittäjyyden edistämisessä.

Microentre yksi maakuntien parhaista käytännöistä

13-14 syyskuuta 2018 Orléansissa Ranskassa järjestetty PROMOTING ENTREPRENEURSHIP  AND  MOBILISING  THE  PRIVATE  SECTOR -työpaja on pilottiin valittujen alueiden neliosaista temaattista vertaisoppimisen työpajasarjaa, johon osallistuvat alueiden edustajat sekä Euroopan komission ja OECD:n huippuasiantuntijat. Asiantuntijat tarjoavat työpajasarjan kautta alueille kohdistettua räätälöityä tukea. Pilotin tuloksena Itä- ja Pohjois-Suomen alueet tuottavat alueellisiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuvan yhteisen ehdotuksen Älykkään erikoistumisen strategiaksi. Orléansin työpajan teemana oli Yrittäjyyden edistäminen ja yksityisen sektorin mobilisointi. Työpaja rakentui kolmen pääkysymyksen varaan, jotka olivat:

  1. Mitä alueet voivat tehdä varmistaakseen nuorten kasvuyritysten tarvitseman rahoituksen ilman investointien viivästymistä liiallisen sääntelyn tai byrokratian vuoksi? Mikä on valtionhallinnon luontevin rooli ja mitkä ovat tarvittavat politiikkatason muutokset?
  2. Mitkä ovat parhaat keinot linkittää yksityinen sektori yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön sen tavoitteen saavuttamiseksi, että innovaatioekosysteemi vastaa yksityisen sektorin tarpeisiin?
  3. Mitä alueet voivat tehdä auttaakseen menestyviä ja dynaamisia yrityksiä skaalautumaan nopeasti? Mitkä ovat keskeiset sudenkuopat ja asiat, joihin tulee erityisesti keskittyä?

Itä- ja Pohjois-Suomen toimijat esittelivät työpajassa seitsemän maakunnan parhaita käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaan parhaana käytäntönä esitettiin Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE (Micro-entrepreneurship centre of excellence MicroENTRE). MicroENTRE herätti mielenkiintoa ja keskustelua sekä työpajassa, että sen ulkopuolella. MicroENTRE nähtiin erityisesti vastauksena pääkysymyksiin 2 ja 3. Toimintamallin soveltamismahdollisuudet verrokkialueilla herätti myös kiinnostusta.

Uudet yritykset haastavat klustereita uusiutumaan

Työpajan pääasiantuntijana toimi Jonathan Potter (Head, Entrepreneurship  Policy  and  Analysis Unit,  Centre  for  Entrepreneurship) OECD:stä. Hän korosti esityksessään innovatiivisten yritysten merkitystä. Global Entrepreneurship Monitor -raportin mukaan vain 30% yrittäjistä on sitä mieltä, että heidän tuotteensa tai palvelunsa ovat innovatiivisia. Uusien yritysten perustamisaktiivisuus on tärkeä mittari, mutta Potter korosti, että vielä tärkeämpää on tarkkailla, kuinka moni perustetuista yrityksistä on olemassa vielä 3 vuoden jälkeen. Tämä kuvastaa alueellista onnistumista.

Vain 30% yrittäjistä on sitä mieltä, että heidän tuotteensa tai palvelunsa ovat innovatiivisia.

Potter kävi läpi tutkimuksia, joiden mukaan sellaiset alueet kasvavat keskimääräistä vahvemmin, joissa uusia yrityksiä syntyy alueen vahvoihin klustereihin. Menestyvät uudet yritykset eivät kuitenkaan tee samoja asioita, joissa klusterit ovat vahvoja. Uudet yritykset ovat toivottuja häiriköitä, jotka haastavat toiminnallaan vahvat klusterit jatkuvaan kehittymiseen ja uusiutumiseen. Uudet yritykset, jotka kykenevät haastamaan ja uudistamaan vahvojen klustereiden toimintatapoja, skaalautuvat usein myös kansainvälisesti.

Mitä alueet voivat tehdä yrittäjyyden edistämiseksi? Porter tiivisti työkalupakin viiteen osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Rahoituksen kynnysten madaltaminen
  • Osaamisen ja lahjakkuuksien tukeminen
  • Kilpailukykyä edistävä sääntely
  • Kilpailukyvyn ja kulttuurin edistäminen
  • Tiedon vaihtamisen tukeminen

Kasvu- ja vientihaluisilla mikroyrityksillä on selkeä ja toivottu rooli älykkään erikoistumisen keihäänkärjissä. Ilman panostusta uusiin ja skaalautumiskykyisiin yrityksiin Suomalaisissa harvalukuisissa menestyvissä klustereissa on vaarana näivettyminen nykyisten toimintamallien vanhentumisen ja sitä seuraavan kilpailukyvyn heikentymisen seurauksena.

Selkeänä yhteenvetona työpajasta voidaankin todeta, että skaalautuvat mikroyritykset tarvitaan entistä vahvemmin mukaan älykkään erikoistumisen strategioihin ja toteutukseen Euroopassa.

Mikä tapahtuma?

PEER  LEARNING  IN  INDUSTRIAL  TRANSITION  REGIONS  AGENDA  WORKSHOP  4:    PROMOTING  ENTREPRENEURSHIP  AND  MOBILISING  THE  PRIVATE  SECTOR, ORLEANS,  FRANCE, 13-14  SEPTEMBER,  2018

Comments are closed.