Tutkimus

Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana
Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita. Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin,…
Lue lisää
Tiedätkö yrityksesi digitaalisen valmiuden?
Digitalisaation on todettu olevan yksi suurista sekä yhteiskuntaa että elinkeinoelämää muuttavista tekijöistä. Yrityksille digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Mikroyritykset ovat sekä pienin (alle 10 henkilöä työlistävä) että vallitsevin yritysryhmä (n. 94 % kaikista yrityksistä). Erityisesti mikroyrityksille on mahdollisuus tehostaa digitalisaation eri keinoin omaa liiketoimintaa. Tässä artikkelissa on kuvattu digitaalisen kypsyysmallin suunnitteluprosessi ja käyttömahdollisuudet erityisesti…
Lue lisää
Myyntiin panostaminen tehostaa koko organisaation toimintaa
Suomalaisia yrityksiä on tyypillisesti totuttu pitämään tuote- ja tuotekehityspainotteisina, joissa henkilöresurssien panostaminen myyntiin on ollut huomattavan matalalla tasolla. Lisäksi suomalaisia yrityksiä on myös luonnehdittu usein varsin maltillisiksi myyntistrategioissaan. MicroENTRE on ollut mukana Sales is a King -myyntivalmennushankkeessa, jossa yli 30 yritystä osallistui kahden vuoden pitkäjänteiseen, monipuoliseen ja syvälliseen myyntivalmennukseen. Näiden kahden vuoden aikana yritysten myyntitoiminnan…
Lue lisää
MindBusiness-opintokokonaisuudella myönteistä vaikuttavuutta korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäiseen minäpystyvyyteen
Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen pedagoginen viitekehys, jonka pohjalta pilotoitiin 15 op:n MindBusiness-opintokokonaisuus vuoden 2018 aikana. Kehittämistyön mahdollisti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu ESR-rahoitteinen MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen -hanke. Opintokokonaisuuden aikana kerättiin tutkimusaineistoa, jolla selvitettiin opintokokonaisuuden vaikutuksia mm. opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin ja minäpystyvyyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella MindBusiness-opintokokonaisuudella…
Lue lisää
NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄKSI
  Nivalan Teollisuuskylä on Suomen suurimpia teollisuuskyliä, missä toimii lähes 100 yritystä.  Teollisuuskylässä on moninainen kirjo eri alojen yrityksiä, aina metalli- ja puuteollisuudesta kankaiden värjäämiseen ja akkujen kierrättämiseen. Suureen joukkoon mahtuu hyvin monenlaista toimijaa. ARVO-hankkeessa olemme selvittäneet talven aikana teollisuuskylän yritysten sivuvirtoja, jätteiden käsittelyä ja hukkaenergiaa.  Selvityksen perusteella yritysten kierrätys on jo melko hyvällä mallilla.…
Lue lisää
MIELIKUVAT YRITTÄJYYDESTÄ OVAT POSITIIVISIA – YRITTÄJYYSINNOKKUUDESSA ON PARANNETTAVAA
  Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoimassa EAKR-rahoitteisessa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on tavoitteena selvittää yrittäjyyden ilmapiiriä sekä yrittäjyyteen liittyviä mielikuvia eri kohderyhmien keskuudessa. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja yrittäjien mielikuvia yrittäjyydestä, sekä tutkitaan, kuinka lehdistö siitä kirjoittaa. Yrittäjyysilmapiiriin vaikuttaa eri tahojen viesti yrittäjyydestä. Opetushenkilöstön asenne välittyy nuorille ja yrittäjien oma asenne yrittäjyyteen välittyy heidän kertomustensa kautta.…
Lue lisää
Uusi Business Model Canvas alustatalouden kaksisuuntaisille markkinoille
Digitaalinen taloudellinen toiminta lisääntyy vauhdilla. Yksisuuntainen alustatalous, esim. AirBNB, Uber, ovat saaneet rinnalle kaksisuuntaiset digitaaliset markkinat, jossa käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät tuottavat yhdessä lisäarvoa digitaalisella alustalla yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Erilainen digitaalinen arvonluonti on lisääntynyt niin huimasti, että jopa kaksisuuntaista arvonluontia kuvaava liiketoimintamallin canvas on kaivannut päivitystä. Mikroyrittäjyyskeskuksen tohtoritutkija Kyllikki Taipale-Erävala on yhdessä LUT-yliopiston tutkijatohtori…
Lue lisää
Mikroyrittäjän resilienssi arktisilla alueilla
Liiketoimintaympäristöjen nopeissa muutoksissa ja kriiseissä kuten äkillisesti ja laajasti vaikuttavassa COVID-19-pandemiassa yksin- ja mikroyrittäjät ovat haavoittuvaisia. Muutoskyvykkyys eli resilienssi auttaa yrittäjää selviytymään ja jopa uudistamaan yritystoimintaa, jos toimintaympäristön ennakointia ja muutosjohtamisen osaamista on rakennettu yrityksessä jo etukäteen. Oppivat ja sopeutuvat mikroyritykset selviytyvät todennäköisesti kriisistä parhaiten. MicroENTREllä aloitettiin mikroyrityksiin kohdistuvien liiketoimintavaikutusten ja yrittäjien johtamiskäytäntöjen seuranta nopeasti…
Lue lisää
Pk-yritysten kommunikaatiohaasteet teollisuuden digitalisaatioprojekteissa
DigiProcess Interreg Nord-hanke on ollut viime vuosina yksi MicroENTREn suurimmista digitalisaatioon liittyvistä hankkeista. Vuonna 2021 hankkeen tiimoilta tullaan kirjoittamaan useita julkaisuja, niin tieteellisiä artikkeleita kuin popularisoituja julkaisuja, joissa esitellään hankkeen tutkimustuloksia. DigiProcess-hankkeen tavoitteena on parantaa suomalaisten ja ruotsalaisten prosessiteollisuuden ja pk-yritysten yhteistyötä digitalisaatioprojekteissa sekä tukea digitaalisten ekosysteemien kehittymistä. Hankkeessa vuonna 2020 tehtyjen teollisuus- ja pk-yrityshaastatteluiden…
Lue lisää
Yrittäjyys näkyy sanomalehdissä monipuolisesti
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on tutkinut yrittäjyyttä koskevaa viestintää suomalaisissa sanomalehdissä. Myöhemmin tänä vuonna julkaistava tutkimus selvitti, ketkä yrittäjyyttä koskevissa keskusteluissa pääsevät ääneen ja millä tavoin yrittäjyydestä puhutaan Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä, Kalevassa ja Iltalehdessä. Suomalaisista kolme neljäsosaa lukee painettuja sanomalehtiä säännöllisesti. Sanomalehdillä on merkitystä yrittäjyydestä muodostuvien mielikuvien rakentumisessa. Sanomalehdet voivat vahvasti vaikuttaa yrittäjyyttä koskevaan mielipideilmastoon ja esimerkiksi…
Lue lisää