Tutkimus

TUKEA VIRTUAALIJOHTAMISEEN – TUTKIMUSKOHTEENA VERKOSSA TOIMIVA YRITYSKEHITTÄJÄFOORUMI
  Jälkiteollista postmodernia yhteiskuntaamme kutsutaan myös palvelu-, tieto- tai verkostoyhteiskunnaksi.  Verkostojen merkitys on kiistaton. Verkostoja on ollut olemassa aina, mutta niitä ja niiden roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole tunnistettu kuin vasta 1970-luvulta lähtien. Yksittäisillä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa aina someverkostoja myöten. Työelämän perustuu puolestaan erilaisiin yritys- ja organisaatioverkostoihin. Graafi- eli verkostoteoria kuvaa verkostojen rakennetta…
Lue lisää
TUTKIMUSTA TARVITAAN MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISESTÄ
31.8.2021 Suomalaisia tuotteita myynnissä Sveitsissä   Euroopan Unionin alueella 93 % yrityksistä on mikroyrityksiä eli alle 10 hengen pienyrityksiä.  Perinteisesti on ajateltu, etteivät nämä pääosin yrittäjävetoiset pienyritykset harjoita kansainvälistä toimintaa vaan keskittyvät kotimarkkinoille. Nykyisin tämä ei enää pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi verkkokauppa tarjoaa entistä enemmän kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kaikkein pienimmille yrityksille. Tästä huolimatta luotettavia lukuja…
Lue lisää
Kulttuuriset ja vahvat rajat voivat olla matkailuyrityksille mahdollisuus – harvaan asutuilla alueilla yhteistyön merkitys vain korostuu
Alkuperäiset kohteet ja luonnon arvot ovat kasvattaneet niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden kiinnostusta yleisen ympäristötietoisuuden ja -arvostuksen kasvaessa. Covid-19 pandemia on vielä lisännyt turvallisten, elämyksellisten kohteiden vetovoimaa. Kesämatkailu lähialueilla, etenkin kotimaassa oli vielä vilkkaampaa kesällä 2021 kuin vuotta aikaisemmin. Pohjoisen Suomen ainutlaatuinen, puhdas ja kaunis luonto ja monet ainutlaatuset nähtävyydet, elämykset ja palvelut tarjoavat matkailijoille…
Lue lisää
COVID-19 kriisin vaikutukset Pohjois-Suomen pienyrityksiin
Henri Haarakangas tutki Pro Gradu tutkimuksessa pohjoissuomalaisten yritysten selviytymistä COVID-19 kriisistä yhteistyössä Mikroyrittäjyyskeskus MicorENTREn® kanssa. Kriisin vaikutuksia pk-yrityksiin on tukittu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmiötä on selvitetty analysoimalla pienten yritysten lisäksi keskisuuria. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin pienyritysten näkökulmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa pien- ja mikroyritysten yhtäläisyyksistä sekä eroavaisuuksista aikaisempiin pk-yrityksistä tehtyihin tutkimuksiin. Aihetta…
Lue lisää
Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana
Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita. Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin,…
Lue lisää
Tiedätkö yrityksesi digitaalisen valmiuden?
Digitalisaation on todettu olevan yksi suurista sekä yhteiskuntaa että elinkeinoelämää muuttavista tekijöistä. Yrityksille digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Mikroyritykset ovat sekä pienin (alle 10 henkilöä työlistävä) että vallitsevin yritysryhmä (n. 94 % kaikista yrityksistä). Erityisesti mikroyrityksille on mahdollisuus tehostaa digitalisaation eri keinoin omaa liiketoimintaa. Tässä artikkelissa on kuvattu digitaalisen kypsyysmallin suunnitteluprosessi ja käyttömahdollisuudet erityisesti…
Lue lisää
Myyntiin panostaminen tehostaa koko organisaation toimintaa
Suomalaisia yrityksiä on tyypillisesti totuttu pitämään tuote- ja tuotekehityspainotteisina, joissa henkilöresurssien panostaminen myyntiin on ollut huomattavan matalalla tasolla. Lisäksi suomalaisia yrityksiä on myös luonnehdittu usein varsin maltillisiksi myyntistrategioissaan. MicroENTRE on ollut mukana Sales is a King -myyntivalmennushankkeessa, jossa yli 30 yritystä osallistui kahden vuoden pitkäjänteiseen, monipuoliseen ja syvälliseen myyntivalmennukseen. Näiden kahden vuoden aikana yritysten myyntitoiminnan…
Lue lisää
MindBusiness-opintokokonaisuudella myönteistä vaikuttavuutta korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäiseen minäpystyvyyteen
Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen pedagoginen viitekehys, jonka pohjalta pilotoitiin 15 op:n MindBusiness-opintokokonaisuus vuoden 2018 aikana. Kehittämistyön mahdollisti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu ESR-rahoitteinen MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen -hanke. Opintokokonaisuuden aikana kerättiin tutkimusaineistoa, jolla selvitettiin opintokokonaisuuden vaikutuksia mm. opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin ja minäpystyvyyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella MindBusiness-opintokokonaisuudella…
Lue lisää
NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄKSI
  Nivalan Teollisuuskylä on Suomen suurimpia teollisuuskyliä, missä toimii lähes 100 yritystä.  Teollisuuskylässä on moninainen kirjo eri alojen yrityksiä, aina metalli- ja puuteollisuudesta kankaiden värjäämiseen ja akkujen kierrättämiseen. Suureen joukkoon mahtuu hyvin monenlaista toimijaa. ARVO-hankkeessa olemme selvittäneet talven aikana teollisuuskylän yritysten sivuvirtoja, jätteiden käsittelyä ja hukkaenergiaa.  Selvityksen perusteella yritysten kierrätys on jo melko hyvällä mallilla.…
Lue lisää
MIELIKUVAT YRITTÄJYYDESTÄ OVAT POSITIIVISIA – YRITTÄJYYSINNOKKUUDESSA ON PARANNETTAVAA
  Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoimassa EAKR-rahoitteisessa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on tavoitteena selvittää yrittäjyyden ilmapiiriä sekä yrittäjyyteen liittyviä mielikuvia eri kohderyhmien keskuudessa. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja yrittäjien mielikuvia yrittäjyydestä, sekä tutkitaan, kuinka lehdistö siitä kirjoittaa. Yrittäjyysilmapiiriin vaikuttaa eri tahojen viesti yrittäjyydestä. Opetushenkilöstön asenne välittyy nuorille ja yrittäjien oma asenne yrittäjyyteen välittyy heidän kertomustensa kautta.…
Lue lisää